speed (of cd rom drives) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed (of cd rom drives) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed (of cd rom drives) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed (of cd rom drives).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed (of cd rom drives)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tốc độ (của ổ CDs)