seal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seal.

Từ điển Anh Việt

 • seal

  /si:l/

  * danh từ

  (động vật học) chó biển

  (như) sealskin

  * nội động từ

  săn chó biển

  * danh từ

  dấu niêm phong

  leaden seal: dấu chì (niêm phong thùng rượu...)

  con dấu, cái ấn, cái triện

  the seals: ấn dấu (trao cho chủ tịch thượng nghị viện, bộ trưởng Anh)

  to return the seals: treo ấn từ quan

  điềm báo trước, dấu hiệu

  seal of dealth in one's face: điềm sắp chết hiện ra trên mặt

  cái để xác định, cái để bảo đảm

  seal of love: cái hôn; sự đẻ con (xác định, bảo đảm tình yêu)

  xi, chì (để gắn, đóng dấu); cái bịt

  vacuum seal: xì chân không

  labyrinh seal: cái bịt kiểu đường rối

  to set one's seal to

  đóng dấu xi vào (phong bì, hộp...)

  cho phép; xác định

  under the seal of secrecy

  với điều kiện phải giữ bí mật

  * ngoại động từ

  áp triện, đóng dấu, chứng thực

  đóng kín, bịt kín, gắn xi

  sealed up windows: cửa sổ bịt kín

  to seal up tin: hàn kín hộp đồ hộp

  my lips are seal ed: tôi bị bịt miệng, tôi không được nói

  a sealed book: điều không biết, điều không thể biết được

  đánh dấu, dành riêng, chỉ định, định đoạt, quyết định (số mệnh...)

  death has sealed her for his own: thần chết đã chỉ định nàng

  his fate is sealed: số mệnh của ông ta đã được định đoạt

  chính thức chọn, chính thức công nhận

  sealed pattern: quy cách đã được công nhận; kiểu mẫu đã được công nhận

  gắn (vật gì) vào tường; giữ (cái gì) ở một nơi kín

  to seal off

  cắt đứt, chặn (đường giao thông...); cô lập; vây chắn không cho vào (một nơi nào)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seal

  * kinh tế

  băng niêm phong

  con dấu

  dấu niêm phong

  đóng dấu lên

  gắn xi

  niêm phong

  quyết định

  * kỹ thuật

  bít

  bít kín

  bịt kín

  chèn kín

  chốt

  đệm kín

  đóng hộp

  gắn matít

  gắn xi măng

  kẹp chì

  khóa

  lớp bịt

  lớp đệm

  lớp ngăn cản

  nắp

  niêm phong

  nút bít kín

  nút bịt/ lớp lót chống thấm

  miếng đệm

  mối đệm kín

  mối hàn

  phớt

  sự bít

  sự bịt

  sự đệm kín

  sự đóng kín

  sự niêm phong

  sự trét

  sự vá

  van

  vật bít kín

  vật cách ly

  viên chì kẹp

  vòng bít

  vòng bít kín

  vòng đệm

  xảm

  ô tô:

  bịt kín bằng phớt

  vòng đệm làm kín

  cơ khí & công trình:

  cái đệm vòng bít

  đệm khít

  sự hàn đắp

  điện:

  cặp chì

  dấu niêm phong

  hàn kín

  ổ chèn

  viên chì cặp

  xây dựng:

  chất chèn lấp khe

  đệm làm khí

  xi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • seal

  a device incised to make an impression; used to secure a closing or to authenticate documents

  Synonyms: stamp

  the pelt or fur (especially the underfur) of a seal

  a coat of seal

  Synonyms: sealskin

  a stamp affixed to a document (as to attest to its authenticity or to seal it)

  the warrant bore the sheriff's seal

  a finishing coat applied to exclude moisture

  fastener that provides a tight and perfect closure

  any of numerous marine mammals that come on shore to breed; chiefly of cold regions

  make tight; secure against leakage

  seal the windows

  Synonyms: seal off

  close with or as if with a seal

  She sealed the letter with hot wax

  Antonyms: unseal

  decide irrevocably

  sealing dooms

  affix a seal to

  seal the letter

  hunt seals

  Similar:

  sealing wax: fastener consisting of a resinous composition that is plastic when warm; used for sealing documents and parcels and letters

  navy seal: a member of a Naval Special Warfare unit who is trained for unconventional warfare

  SEAL is an acronym for Sea Air and Land

  cachet: an indication of approved or superior status

  Synonyms: seal of approval

  varnish: cover with varnish