sealing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing.

Từ điển Anh Việt

 • sealing

  * danh từ

  sự bịt kín, sự nút kín, sự hàn kín

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sealing

  * kinh tế

  sự cuộn

  sự dán

  sự đóng kín

  sự gói

  sự hàn

  sự săn hải cẩu

  * kỹ thuật

  bịt kín

  chống thấm

  đặc

  khít

  kín

  sự bít kín

  sự đệm kín

  sự đóng kín

  sự gắn

  sự hàn

  sự hàn kín

  sự kín

  sự làm kín

  sự lấp kín (bãi rác)

  sự trát

  sự trét

  trét kín

  xây dựng:

  lấp kín

  sự trám kín

  điện lạnh:

  phần gắn

  điện:

  việc cặp chì

  việc niêm phong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sealing

  Similar:

  waterproofing: the act of treating something to make it repel water

  seal: make tight; secure against leakage

  seal the windows

  Synonyms: seal off

  seal: close with or as if with a seal

  She sealed the letter with hot wax

  Antonyms: unseal

  seal: decide irrevocably

  sealing dooms

  seal: affix a seal to

  seal the letter

  varnish: cover with varnish

  Synonyms: seal

  seal: hunt seals