sealing pliers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing pliers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing pliers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing pliers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing pliers

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    kìm kẹp đệm