sealing spline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing spline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing spline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing spline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing spline

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    then chêm