sealing edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing edge

    * kỹ thuật

    gờ bít kín