sealing tongs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing tongs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing tongs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing tongs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing tongs

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    kìm cặp niêm phong