sealing ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing ring

    * kỹ thuật

    vòng bít

    vòng đệm kín