sealing strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing strength

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    độ bền dòng kín