sealing agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing agent

    * kỹ thuật

    chất bít kín

    chất gắn