sealing weld nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing weld nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing weld giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing weld.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing weld

    * kỹ thuật

    mối hàn kín