sealing brazing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing brazing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing brazing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing brazing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing brazing

    * kỹ thuật

    mối hàn kín

    sự hàn kín