sealing rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing rock

    * kỹ thuật

    đá mài