sealing lip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing lip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing lip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing lip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing lip

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mép bít kín