sealing-wax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing-wax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing-wax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing-wax.

Từ điển Anh Việt

 • sealing-wax

  /'si:liɳwæks/

  * danh từ

  xi gắn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sealing-wax

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  xi bịt kín

  xi gắn kín