sealing cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing cap

    * kỹ thuật

    nắp hàn kín