sealing joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mối nối kín (không thấm nước)