sealing surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing surface

    * kỹ thuật

    bề mặt bít kín