sealing washer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing washer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing washer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing washer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing washer

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vòng đệm làm kín