varnish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

varnish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm varnish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của varnish.

Từ điển Anh Việt

 • varnish

  /'vɑ:niʃ/

  * danh từ

  véc ni, sơn dầu

  mặt véc ni

  nước bóng

  men (đồ sành)

  (nghĩa bóng) mã ngoài, lớp sơn bên ngoài

  * ngoại động từ

  đánh véc ni, quét sơn dầu

  tráng men (đồ sành)

  (nghĩa bóng) tô son điểm phấn

  to varnish one's reputation: tô son điểm phấn cho cái danh tiếng bề ngoài

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • varnish

  * kinh tế

  đánh vecni

  quét sơn

  sơn

  véc-ni

  * kỹ thuật

  đánh vécni

  dầu đánh bóng

  dầu sơn

  quét sơn

  sơn

  sơn bóng

  sơn dầu

  vécni

  xây dựng:

  đánh bóng bằng vécni

  hóa học & vật liệu:

  quang dầu

  vec-ni

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • varnish

  a coating that provides a hard, lustrous, transparent finish to a surface

  cover with varnish

  Synonyms: seal