waterproofing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waterproofing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waterproofing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waterproofing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waterproofing

  * kỹ thuật

  cách nước

  chịu nước

  hàng xây chắn ẩm

  lớp cách ẩm

  lớp chắn ẩm

  mạch ngăn ẩm

  sự bít kín

  sự không thấm nước

  sự làm chống thấm

  trét kín

  hóa học & vật liệu:

  chống thấm nước

  sự chịu nước

  xây dựng:

  công tác cách nước

  công tác chống thấm (nước)

  sự cách ẩm

  sự cách nước

  sự chống thấm nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waterproofing

  the act of treating something to make it repel water

  Synonyms: sealing

  a coating capable of making a surface waterproof

  Similar:

  waterproof: make watertight

  Waterproof the coat