seal off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seal off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seal off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seal off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seal off

  * kỹ thuật

  bịt kín

  cắt đứt

  chặn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • seal off

  Similar:

  seal: make tight; secure against leakage

  seal the windows

  blockade: impose a blockade on