sealed motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed motor

    * kỹ thuật

    động cơ bọc kín

    động cơ hàn kín