sealed-beam headlight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed-beam headlight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed-beam headlight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed-beam headlight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed-beam headlight

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đèn pha hàn kín