sealed absorption system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed absorption system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed absorption system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed absorption system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed absorption system

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hệ hấp thụ kín

    hệ thống hấp thụ kín