sealed joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed joint

    * kỹ thuật

    mối nối kín