sealed vermilion box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed vermilion box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed vermilion box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed vermilion box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed vermilion box

    * kinh tế

    hộp con dấu