sealed container nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed container nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed container giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed container.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed container

    * kinh tế

    công-ten-nơ niêm kín