sealed cabin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed cabin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed cabin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed cabin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed cabin

    * kinh tế

    khoang niêm kín