sealed beam headlamps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed beam headlamps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed beam headlamps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed beam headlamps.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed beam headlamps

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đèn pha gắn kín