sealed cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed cell

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    pin kín