sealed beam headlight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed beam headlight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed beam headlight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed beam headlight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed beam headlight

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đèn pha có chắn đèn