sealcap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealcap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealcap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealcap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealcap

    * kinh tế

    nắp