sealant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealant.

Từ điển Anh Việt

 • sealant

  * danh từ

  chất bịt kín

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sealant

  * kỹ thuật

  chất bít kín

  chất chống thấm

  trét kín

  vật bít kín

  vật liệu bít

  vật liệu bít kín

  điện:

  chất bít

  ô tô:

  chất làm kín

  xây dựng:

  keo gắn kín

  nhựa bít kín

  vật liệu trám kín

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sealant

  a kind of sealing material that is used to form a hard coating on a porous surface (as a coat of paint or varnish used to size a surface)

  Synonyms: sealer