sealant strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealant strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealant strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealant strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealant strip

    * kỹ thuật

    chống thấm

    trét kín