seal-legs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seal-legs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seal-legs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seal-legs.

Từ điển Anh Việt

  • seal-legs

    * danh từ

    số nhiều

    khả năng đi lại trên tàu khi bị sóng đánh

    to have seal-legs: không bị say sóng