seal water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seal water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seal water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seal water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seal water

    * kỹ thuật

    nước bít kín