seal cup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seal cup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seal cup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seal cup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seal cup

    * kinh tế

    cốc rót