seal unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seal unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seal unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seal unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seal unit

    * kỹ thuật

    vật lý:

    thiệt bị bít kín