seal block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seal block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seal block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seal block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seal block

    * kỹ thuật

    đá bít

    khối bít