seal bomb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seal bomb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seal bomb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seal bomb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • seal bomb

    a small explosive device (resembling a firecracker) that is used underwater in order to frighten mammals away from fishing grounds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).