se (selenium) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

se (selenium) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm se (selenium) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của se (selenium).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • se (selenium)

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    Se