sew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sew.

Từ điển Anh Việt

 • sew

  /sou/

  * động từ sewed

  /soud/, sewn

  /soun/

  may khâu

  to sew piece together: khâu những mảnh vào với nhau

  to sew (on) a button: đinh khuy

  to sew in a patch: khâu miếng vá

  đóng (trang sách)

  to sew up

  khâu lại

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nắm quyền tuyệt đối, nắm độc quyền

  to be sewed up

  (từ lóng) mệt lử, mệt nhoài

  say

  to sew someone up

  (từ lóng) làm cho ai mệt lử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sew

  * kinh tế

  buộc dây

  thắt chặt

  * kỹ thuật

  khâu

Từ điển Anh Anh - Wordnet