stitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stitch.

Từ điển Anh Việt

 • stitch

  /stitʃ/

  * danh từ

  mẫu khâu, mũi đan, mũi thêu

  to put stitches in a wound: khâu vết thương lại

  (thông tục) một tí, một mảnh

  he hasn't done a stitch of work: nó chẳng làm một tí công việc gì

  wearing not a stitch of clothes: không mặc một manh áo nào

  sự đau xóc

  a stitch in time saves nine

  chữa ngay đỡ gay sau này

  he has not a dry stitch on him

  anh ta ướt như chuột lột

  * động từ

  khâu, may

  to stitch up

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stitch

  a link or loop or knot made by an implement in knitting, crocheting, embroidery, or sewing

  a sharp spasm of pain in the side resulting from running

  Similar:

  sew: fasten by sewing; do needlework

  Synonyms: run up, sew together