sewer rat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sewer rat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sewer rat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sewer rat.

Từ điển Anh Việt

  • sewer rat

    /'sjuə'gæt/

    * danh từ

    chuột cống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sewer rat

    brown rat commonly found in sewers