sewer connecting chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sewer connecting chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sewer connecting chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sewer connecting chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sewer connecting chamber

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giếng nối thoát nước