sewer gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sewer gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sewer gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sewer gas.

Từ điển Anh Việt

 • sewer gas

  /'sjuə'gæs/

  * danh từ

  hơi cống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sewer gas

  * kỹ thuật

  y học:

  hơi cống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sewer gas

  foul-smelling gas that forms in sewers