sewerage rejected siphon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sewerage rejected siphon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sewerage rejected siphon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sewerage rejected siphon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sewerage rejected siphon

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ống luồn thoát nước

    xi phông thoát nước