sell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sell.

Từ điển Anh Việt

 • sell

  /sel/

  * danh từ

  (thực vật học) sự làm thất vọng

  what a sell!: thật là thất vọng!, thật là chán quá!

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vố chơi khăm; sự đánh lừa

  * động từ sold

  bán (hàng hoá); chuyên bán

  goods that sell well: hàng hoá bán chạy

  to sell like wildfire; to sell like hot cakes: bán chạy như tôm tươi

  to sell second books: chuyên bán sách cũ

  phản bội, bán, bán rẻ (nước, lương tâm)

  to sell one's honour: bán rẻ danh dự

  to sell one's country: bán nước

  (từ lóng) làm cho thất vọng

  sold again!: thật là chán quá!

  quảng cáo cho, rao hàng cho, cho (ai) biết giá trị của cái gì; làm cho (ai) thích muốn cái gì

  to sell a new drug: quảng cáo cho một thứ thuốc mới

  to sell the public on a new drug: làm cho công chúng biết giá trị của một thứ thuốc mới

  to be sold on something: thích thú cái gì

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh lừa, lừa

  to sell off

  bán xon

  to sell out

  bán rẻ hết (hàng còn lại, hàng dự trữ), bán tống bán tháo

  to sell up

  bán hàng hoá (của người mắc nợ bị phá sản)

  to sell down the river

  phản bội, phản dân hại nước

  to sell one's life dearly

  giết được nhiều quân địch trước khi hy sinh

 • sell

  (toán kinh tế) bán, thương mại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sell

  * kinh tế

  bán

  bán chạy

  chuyên doanh buôn bán

  đánh lừa

  được tiêu thụ

  làm cho (người ta) tin vào giá trị (của một cái gì đó)

  làm cho bán được

  lừa

  lừa phỉnh

  phỉnh

  tiêu thụ

  * kỹ thuật

  bán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sell

  the activity of persuading someone to buy

  it was a hard sell

  exchange or deliver for money or its equivalent

  He sold his house in January

  She sells her body to survive and support her drug habit

  Antonyms: buy

  be sold at a certain price or in a certain way

  These books sell like hot cakes

  persuade somebody to accept something

  The French try to sell us their image as great lovers

  give up for a price or reward

  She sold her principles for a successful career

  be approved of or gain acceptance

  The new idea sold well in certain circles

  be responsible for the sale of

  All her publicity sold the products

  Similar:

  deal: do business; offer for sale as for one's livelihood

  She deals in gold

  The brothers sell shoes

  Synonyms: trade

  betray: deliver to an enemy by treachery

  Judas sold Jesus

  The spy betrayed his country