selling-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling-off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selling-off

    * kinh tế

    sự bán hết hàng với giá rẻ

    sự bán thanh lý (hàng tồn kho)